آلبوم من ◂ استهلال شعبان 1435
استهلال شعبان 1435 در محل رصدخانه درحال ساخت مرکز نجوم حضرت آیت الله سیستانی در کهک قم